..::: ⬛ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASIBorçlu borcunu taksitle ödemeyi alacaklının veya vekilinin muvafakati veya İİK.m.111 uyarınca taahhüt eder ancak ödemelerini yapmazsa alacaklının icra ceza mahkemesine şikayette bulunması üzerine üç ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilir. Beşyüzbin civarında taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan kişi diken üzerinde her an cezanın infaz edilmesi için yakalanmayı beklemektedir. Öyle ki son seçimlerde siyasi vaat olarak taahhüdü ihlalden hapis cezasının kaldırılması gündeme getirilmiştir.

Ödeme şartını ihlal suçu ilk ihlalle oluşur. Aynı borçtan dolayı verilecek tazyik hapsi üç ayı geçemez. ilk taksitin ödenmemesi nedeniyle maddede öngörülen cezanın tamamının infazı halinde, yaptırım uygulama olanağı kalmadığından, diğer taksitlerin ödenmemesi ayrıca bir taahhüdü ihlal kabahatini oluşturmayacaktır. Ceza Genel Kurulu’nun 30.01.2007 gün ve 16-12 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilk taksitin ödenmemesi üzerine, borçlunun hapsen tazyik ile cezalandırılmasından sonra, bu cezanın infazı sırasında söz konusu taksiti ödemesi halinde tahliye edilecek, ancak sonraki taksiti ödememesi halinde eylemi yeniden yaptırımı gerektirecektir. Uygulamada: 1) Ceza alınan taksit icra dairesine ödendiğinde , ceza kararı kaldırılıyor.

2) O tarihe kadarki taksitlerin tamamının ödenmesi şartı aranıyor.

Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası şöyledir:
“Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.” hükmüne dayanılarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmış ancak 2012/695 nolu başvuru 12/2/2013 tarihinde kabul edilemez bulunmuştur. 


Suçun unsurları:

1) Ödeme şartı, geçerli bir icra takibi sırasında ve icra müdürlüğünde kararlaştırılmış olmalı,
2) Ödeme şartı alacaklının muvafakati veya 111.madde uyarınca kararlaştırılmış olmalı,
3) Ödeme şartında taksit tarihleri, taksit miktarları kesin ve belirli şekilde tespit edilmiş olmalı, borcun tamamını kapsamalı,
4) Borçlu ödeme şartını makul sebep olmaksızın ihlal etmiş olmalı,
5) İcra kefili tarafından taahhütte bulunulmuşsa bu kişiye icra emri tebliğ edilmiş olmalı ve icra emri kesinleşmiş olmalı. 

Kanunen aranan ve Yargıtay’ın kabul ettiği kriterler tam olarak sağlanmamışsa beraat kararı alınması ya da itiraz ile mahkumiyet kararının kaldırılması mümkündür. 


İCRA İFLAS KANUNU

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza: 
Madde 340 – (Değişik: 31/5/2005 – 5358/11 md.) 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

2004 sayılı Kanun’un “İtiraz” kenar başlıklı 353. maddesinin ilgili bölümü şöyledir:
“İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. … İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.”


İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu taahhüdü ihlal mahkumiyet kararlarına karşı itiraz; duruşmaya katılınmış ise 7 gün içinde, duruşma yoklukta yapılmışsa mahkumiyet kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yine mahkumiyet kararı veren aynı mahkemeye sunulacaktır. İcra ceza mahkemesi bu itiraz dilekçesini bir bir üst mahkemeye gönderecektir.2018 © Av. ÖMER ER


Taahhüdü İhlal İcra Ceza Mahkemesi Karar Örneği:

_______________________________________________________________


Taahhüdü İhlal Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları: 


YARGITAY 
11. Ceza Dairesi

Esas: 2014/2326 
Karar: 2014/2512
Sanığın taahhüdünü içeren 03/02/2011 tarihli tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmesi gerektiği, takip masrafları ile taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz alacağının taahhütte açıkça yer almadığı gibi bunlardan feragat edildiğine dair alacaklı vekilinin beyanının da olmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhüdün hukuken geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı nazara alınmadan, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği 
___________________________________________________________________
YARGITAY 
11. Ceza Dairesi

Esas: 2013/11074 
Karar: 2013/8061
….tutanağında; borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği gibi, “ödeme tarihlerine göre işleyecek faiz borcu, fazlaya ilişkin haklar bakidir.”
YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2013/4394 
Karar: 2013/3766
…taahhüt tutanağında borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği, dolayısıyla ödenecek toplam borç miktarının bütün fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanık tarafından yapılan taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla

_____________________________________________________________________

YARGITAY
11. Ceza Dairesi   
      
2014/22166 E.  ,  2015/547 K.


  “İçtihat Metni”


  …Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 2014/20776/70540 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 02.12.2014 gün ve KYB 2014/387198 sayılı ihbarnamesi ile;
  Ödeme şartım ihlâl suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 14/02/2013 tarihli ve 2012/683 esas, 2013/66 sayılı kararına yönelik sanık vekili tarafından yapılan itiraz ve infazın durdurulmasına dair 08/04/2014 tarihli dilekçenin kabulü ile infazın durdurulmasına dair 08/04/2014 tarihli, 2012/683 esas, 2013/66 sayılı kararından sonra gerekli incelemenin yapılmasını müteakiben infazın devamına dair aynı Mahkemenin 17/07/2014 tarihli aynı esas ve karar numaralı kararına vaki itirazın reddine dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 01/08/2014 tarihli ve 2014/205 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;
  1-Ceza Genel Kurulu’nun 2001/16-181 esas, 2001/200 karar sayılı ve 9.10.2001 günlü kararında da belirtildiği üzere, yapılan ödeme taahhüdünde borç miktarının tüm ferileriyle birlikte dökümlü olarak hesaplanıp, rakamsal olarak açıkça gösterilmesi gerekmesine rağmen, tahsil harcını içermeyen 11/02/2013 tarihli ödeme taahhüdün hukuken geçerli olmadığı, böylece atılı suçun oluşmadığı,
  2-Borçlu sanığa ödeme emrinin tebliğine dair 02/04/2012 tarihli tebligatın kim olduğu anlaşılamayan borçlu dışındaki başka bir şahsa tebliğ edildiği, bundan dolayı geçerliliği konusunda hukuki denetime elverişli olmadığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 9 ve 23. maddesindeki şartları taşımadığından dolayı Geçersiz olduğu gözetilmeden itirazın bu yönlerden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
  İncelenen dosya içeriğine göre, borçlu sanık hakkındaki … İcra Müdürlüğünün 2012/481 esas sayılı takip dosyasında, sanığın taahhüdünü içeren 28.11.2012 tarihli tutanağa ek yapılan dosya hesap özetinde icra müdürünün imzasının bulunmaması nedeniyle Taahhüt hukuken Geçersiz olup, ihbarnamedeki düşünce bu nedenle yerinde görüldüğünden, …. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.08.2014 tarih ve 2014/205 Değişik İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 15.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  _______________________________________________________________

  YARGITAY
  11. Ceza Dairesi   
        
  2014/22172 E.  ,  2015/952 K.


   “İçtihat Metni”

   … Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19.11.2014 gün ve 2014-201416/69515 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 27.11.2014 gün ve KYB. 2014/381834 sayılı ihbarnamesi ile;
   Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 30/05/2013 tarihli ve 2013/568-588 sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;
   Sanığa ödeme emrinin 07/03/2014 tarihinde tebliğ edilmesine karşın söz konusu taahhüdün 06/03/2014 tarihinde tanzim edildiği cihetle, anılan taahhüdün hukuken Geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
   İncelenen dosya içeriğine göre, borçlunun ödeme taahhütünde düzenleme tarihinin 06.03.2013, kaşe ve ihtaratın ise 07.03.2013 tarihli olup çelişki oluşturduğu, borçlu sanığa ödeme emrinin 07.03.2013 tarihinde tebliğ edilip, takip kesinleşmeden ve de yasal sürelerden feragat edilmeden düzenlenen taahhütün hukuken Geçersiz olduğu cihetle, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu nedenle yerinde görüldüğünden,… İcra Ceza Mahkemesinin 30.05.2013 gün, 2013/568 Esas ve 2013/588 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
   ______________________________________________________________________

   YARGITAY
   11. Ceza Dairesi         
   2014/70 E.  ,  2014/2508 K.


    “İçtihat Metni”

    Tebliğname No : KYB – 2013/393654

    Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.12.2013 gün ve 2013/18653/75437 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 20.12.2013 gün ve KYB 2013/393654 sayılı ihbarnamesi ile;
    Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık İ.. İ..’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 5358 sayılı Kanun’la değişik 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Antalya 1. İcra Ceza Mahkemesinin 17/01/2013 tarihli ve 2012/1627 esas, 2013/4 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ilişkin Antalya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 03/09/2013 tarihli 2013/383 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde,
    Dosya kapsamına göre, borçlu sanığın Antalya 16. İcra Müdürlüğünün 2012/22870 sayılı takip dosyasına konu borç için 10/08/2012 tarihli hukuken geçerli ödeme taahhüdünde bulunmasından sonra, alacaklı vekilinin sanığın ödeme şartını ihlâl ettiğinden bahisle şikâyeti üzerine yargılamaya başlanılmasını müteakip, sanığın anılan takip dosyasına ve borcuna ilişkin verdiği 05/12/2012 tarihli hukuken geçerli ödeme taahhüdünün, 10/08/2012 tarihli ilk taahhüdü Geçersiz kıldığının gözetilmeksizin, Geçersiz kalan ödeme taahhüdüne dayanılarak sanık hakkında yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
    İncelenen dosya içeriğine, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Antalya 2. İcra Ceza Mahkemesinin 03.09.2013 gün, 2013/383 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
    ______________________________________________________________________
    YARGITAY
    11. Ceza Dairesi         
    2014/13012 E.  ,  2014/13256 K.

     “İçtihat Metni”
     Tebliğname No : KYB – 2014/182636

     Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07/05/2014 gün ve 2014/9165/31179 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21/05/2014 gün ve KYB.2014/182636 sayılı ihbarnamesi ile;
     Ödeme şartını ihlâl suçundan sanık A.. U..’un, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Yozgat İcra Ceza Mahkemesinin 25/12/2012 tarihli ve 2012/403-408 sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde; 
     1- İcra kefili olan sanığa icra emri tebliğ edilmeden 20/08/2012 tarihinde henüz borçlu sıfatı bulunmayan sanık tarafından yapılan ödeme taahhüdünün hukuken Geçersiz olduğunun gözetilmemesinde,
     2- Ceza Genel Kurulu’nun 2001/16-181 esas, 2001/200 karar sayılı ve 9.10.2001 günlü kararı ve Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 13/02/2014 tarihli ve 2014/78 esas, 2014/2509 sayılı kararında belirtildiği üzere, ödeme taahhüdünde borç miktarının tüm ferileriyle birlikte dökümlü olarak hesaplanıp, rakamsal olarak açıkça gösterilmesi gerekmesine rağmen ödeme Taahhüt tarihi ile taksit tarihleri arasındaki işleyecek faiz alacağının gösterilmediği gibi bu alacaklardan feragat edildiğine ilişkin müşteki ya da vekilinin beyanının da bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhüdün hukuken Geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:
     İncelenen dosya içeriğine göre, ihbarnamedeki 1 no’lu düşünce yerinde görüldüğünden, 2 no’lu istemin tartışılmasında hukuki yarar görülmemiş olup, Yozgat İcra Ceza Mahkemesinin 25.12.2012 gün, 2012/403 Esas ve 2012/408 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 03.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     __________________________________________________________________________
     YARGITAY
     19. Ceza Dairesi         
     2016/10436 E.  ,  2017/2058 K.

      “İçtihat Metni”

      Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Adana 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/11/2015 tarihli ve 2015/253 esas, 2015/402 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Adana 3. İcra Ceza Mahkemesinin 09/12/2015 tarihli ve 2015/71 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 17/05/2016 gün ve 94660652-105-01-4472-2016-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 gün ve KYB. 2016-219888 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
      Anılan ihbarnamede; 
      Dosya kapsamına göre, 
      1- Borçlu sanık hakkında Adana 1. İcra Dairesinin 2014/15394 esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibi sırasında, 16/01/2015 tarihli borç ödeme taahhütnamesi ile sanığın, borcun 1.200.000,00 Türk liralık kısmı için ödeme taahhüdünde bulunduğu, oysa dosya borcunun toplam 1.273.254,95 Türk lirası olarak hesaplandığı, söz konusu taahhüdün kısmi Taahhüt olduğu, alacaklı vekilinin alacağın hangi kısmından vazgeçtiğinin taahhütte açıkça belirtilmediği, bu sebeple taahhüdün Geçersiz olduğu ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı,
      2- Sanığın ödeme taahhüdünü içeren 16/01/2015 tarihli Taahhüt tutanağında; Taahhüt tarihi ve taksit tarihleri arasında işleyecek faiz alacağının taahhütte açıkça yer almadığı gibi bunlardan feragat edildiğine dair alacaklı vekilinin beyanının da olmadığı, dolayısıyla söz konusu taahhüdün hukuken Geçersiz olduğu ve sanığa isnat edilen suçun oluşmadığı nazara alınmadan, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; 
      Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Adana 3. İcra Ceza Mahkemesinin 09/12/2015 tarihli ve 2015/71 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına , 09/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.       NOT  : Görüşme ve randevu için telefon numaralarımız ve ulaşım bilgileri aşağıdadır.


      UYARIBu sitede bulunan yazı ve açıklamalarda değinilen konular soyut ve genel olarak ele alınmıştır. Bu nedenle bu yazı ve açıklamalar somut bir olay hakkında yapılmış hukuki tavsiye olarak kabul edilemez.


      Anlatılan konunun tüm yönlerinin ele alındığını ve yakın tarihte mevzuat değişikliği varsa bu değişikliklere de uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Her somut olayın kendi içinde farklılıkları, ayrıntıları olacaktır. 

      Hukukta genelde usule ilişkin kısıtlı süreler (bu süre bazen 3-5-7 gün gibi kısa olabilir.) bulunduğu için olay üzerinden fazla zaman geçmeden gerekli hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Aksi halde haklı da olsanız dava aleyhinize sonuçlanabilir.

      Hukuki sorunlarınıza mutlaka baroya kayıtlı alanında uzman bir bir avukatla yüz yüze görüşerek çözüm aramanızı tavsiye ediyoruz. 


      ________________________________________________________

       

      ______________________________________________________

                   

                                    

       WhatsApp:: 05368267628   **


      TELEFON  ☎: 0212 6020255
      E-mail ?: kolhishukuk@gmail.com


      ** Randevu için WhatsApp numarasını rehberinize kaydederek mesaj gönderebilirsiniz.

      NOT: Danışma ücretlidir. 


      ________________________________________
      ADRES: Mahmutbey Caddesi No.19 K.3 D.14
      Şirinevler 
      BAHÇELİEVLER – İST

      One Thought to “..::: ⬛ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI”

      1. Ömer bey sizle iletişime geçmek istiyorum GSM no alabilir miyim

      Comments are closed.