..::: ⬛ CEZA İNFAZ MÜDDETNAME HESAPLAMA

Aşağıdaki linkten genel infazda cezaevinde kalınacak süreyi hesaplayabilirsiniz. Ancak istisnai durumlar söz konusu olabilir. Hesaplamada yardım almanız daha doğru olur.>> MÜDDETNAME HESAPLA5275 SAYILI KANUNKamuya yararlı bir işte çalıştırmaMadde 105– (1) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan kısa
Read More

..::: ⬛ SULH CEZA TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ

C.M.K. Tutuklama nedenleri Madde 100 –  (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.(1)
Read More

..::: ⬛ HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT DAVASI

Tazminat istemi C.M.K.Madde 141 –(1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, b) Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, c) Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,
Read More

..::: ⬛ KASTEN YARALAMA SUÇU (T.C.K. m.86 vd.)

Kasten yaralama (3)             Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.            (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin
Read More

..::: ⬛ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (T.C.K. m.155)

TCK m. 155/1’e göre; ‘Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı
Read More

..::: ⬛ DENETİMLİ SERBESTLİK KANUNU

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402Kabul Tarihi : 3/7/2005Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5Cilt : 44Sayfa: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 –
Read More

..::: ⬛ TAAHHÜDÜ İHLAL CEZA DAVASI

Borçlu borcunu taksitle ödemeyi alacaklının veya vekilinin muvafakati veya İİK.m.111 uyarınca taahhüt eder ancak ödemelerini yapmazsa alacaklının icra ceza mahkemesine şikayette bulunması üzerine üç ay tazyik hapsi ile cezalandırılabilir. Beşyüzbin civarında taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan kişi diken üzerinde her an cezanın
Read More