..::: ⬛ DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ

Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MADDE 20- (1) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, — bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, — süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; — kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun
Read More

..::: ⬛ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Evlilik sözleşmesi, evlilik protokolü, mal ayrılığı sözleşmesi olarak da adlandırılabilir.Medeni kanuna göre eşler aralarında sözleşme ile bir mal rejimi belirlememişse edinilmiş mallara katılma rejimini kabul ettikleri varsayılır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşler evlilik birliği içinde edindikleri tüm malları eşit olarak bölüşürler.Eşler edinilmiş
Read More

..::: ⬛ ALACAKLININ HAPİS HAKKI

GENEL OLARAK HAPİS HAKKI B. Hapis hakkı I. Koşulları T.M.K. Madde 950- Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedi bulunduğu taşınırı veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması hâlinde, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Zilyetlik ve
Read More

..::: ⬛ TRAFİK KAZASI TAZMİNAT

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren
Read More

..::: ⬛ KASTEN YARALAMA SUÇU (T.C.K. m.86 vd.)

Kasten yaralama (3)             Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.            (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin
Read More

..::: ⬛ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

BORÇLAR KANUNU: E. Kira bedeli I. Genel olarak MADDE 343- Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. II. Belirlenmesi MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek
Read More

..::: ⬛ VERGİ USÜL KANUNA MUHALEFET SUÇU

YARGITAY11. CEZA DAİRESİEsas Numarası: 2012/27060Karar Numarası: 2014/9819Karar Tarihi: 21.05.2014 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇUHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASIVERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA VERGİ ZİYAININ VARLIĞI SUÇUN UNSURU OLMAKTAN ÇIKARILMIŞ DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME HALİNDE SUÇUN OLUŞTUĞU HÜKME BAĞLANMIŞTIR ÖZETİ: somut bir zararın varlığına ilişkin bir tespitte
Read More

..::: ⬛ GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (T.C.K. m.155)

TCK m. 155/1’e göre; ‘Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı
Read More

..::: ⬛ TAPU İPTALİ (MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE)

T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUESAS NO. 1998/1–860KARAR NO. 1998/894KARAR TARİHİ. 9.12.1998> MURİS MUVAZAASI ( Tenkis davası ile ilişkisi )> TENKİS ( Muris Muvazaasına dayalı iptal davası ile birlikte )> BEKLETİCİ MESELE ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )> KESİN HÜKÜM ( Muris Muvazaası ve
Read More

..::: ⬛ PARADA SAHTECİLİK SUÇU (T.CK.m.197)

Parada sahtecilik             Madde 197-(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi,iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.             (2) Sahte
Read More